Stadga

antagna vid konstituerande årsmöte 2001-11-17.

1 § Organisation

Föreningens benämning är ”Sällskapet Herulerna – Blekingska Nationens vänförening”.

Föreningen har sitt säte i Lund.

Föreningsmötet är högsta beslutande instans i varje angelägenhet.

Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ och beslutar i föreningens angelägenheter under perioden mellan föreningsmötena.

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 oktober – 30 september.

Föreningen tecknas av dess ordförande och kassör var för sig efter samråd.

2 § Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja kontakter mellan tidigare aktiva vid Blekingska Nationen i Lund samt att ekonomiskt och på andra sätt stödja Blekingska Nationen. Föreningen är oberoende av Blekingska Nationen men skall verka i gott samförstånd med denna.

3 § Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av varje person som är eller har varit medlem i Blekingska Nationen och som erlagt medlemsavgift till föreningen.

Medlem accepterar att adress- och personuppgifter lagras av föreningens styrelse för bruk inom föreningen.

Person som gjort sig speciellt förtjänt därav kan utses till hedersledamot.

Styrelsen äger genom enhälligt beslut utesluta medlem, som inte rättar sig efter stadgarna, som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet eller syften eller som inte efter påminnelse fullgjort betalningsskyldighet gentemot föreningen. Utesluten medlem kan efter skriftlig framställning få sin sak omprövad av föreningsmötet.

4 § Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte fyra övriga ledamöter samt två suppleanter.

Omedelbart efter föreningsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och notarie.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst två styrelseledamöter begär det. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst en vecka i förväg.

För beslut fordras att minst tre av styrelsens ledamöter deltar. Inom styrelsen gäller den mening varom de flesta enas eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig skall minst tre ledamöter vara för beslutet.

Suppleant äger närvara, yttra sig och ställa förslag vid styrelsesammanträde, men äger rösträtt endast då han inträder i styrelsen i frånvarande ledamots ställe.

Vid sammanträde förs protokoll, som skall uppläsas och justeras av ordföranden vid nästa styrelsesammanträde.

5 § Föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) hålls en gång årligen i november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt eller då minst tio medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen. Extra möte behandlar endast sådan fråga som föranlett mötet.

Kallelse till föreningsmöte skall utgå från föreningens notarie minst fyra veckor i förväg. Till kallelsen fogas föredragningslista jämte därtill hörande handlingar.

7 § Omröstning och beslut vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte sker alla omröstningar öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar, när någon medlem begär det. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och övriga ärenden enligt den mening som ordföranden för mötet biträder.

För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar och för beslut om upplösning av föreningen att minst tre fjärdedelar av de i omröstningen deltagande biträder beslutet.

8 § Motioner

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15 oktober för att kunna upptas till behandling vid innevarande års ordinarie föreningsmöte. Styrelsen äger med undantag härifrån förelägga mötet motion, som inkommit senare, därest den hunnit beredas av styrelsen innan kallelse till mötet utsänts.

9 § Valberedning och val av styrelseledamöter

Förslag på styrelseledamöter framläggs av en valberedning på tre personer.

Finns ingen anmärkning mot avgående styrelseledamot och denne inte skriftligen hos valberedningen avsagt sig återval, kan vederbörande återväljas i sin frånvaro. Till ny styrelseledamot kan även frånvarande person väljas under förutsättning att vederbörande tillfrågats av den som ställer förslaget och förklarat sig villig att delta i arbetet inom styrelsen.

10 § Revisorer

Föreningen utser för ett år i taget två revisorer att granska föreningens räkenskaper och avge utlåtande däröver.

I god tid före årsmötet skall föreningens räkenskaper, kassa, värdehandlingar och protokoll hållas tillgängliga för revisorerna.

Avgår föreningens ordförande eller kassör under löpande verksamhetsår skall revision företagas.

11 § Medlemsavgift

Medlemsavgift till föreningen erläggs för verksamhetsår med belopp och på tid som årsmötet beslutar. Medlem som inte inbetalt sin avgift i tid skall tillskrivas av kassören.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger inte rätt att återfå inbetald avgift.

Möjlighet skall finnas till ständigt medlemskap mot erläggande av avgift som beslutas av föreningsmötet.

12 § Föreningens upplösning

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Blekingska Nationen i Lund.