Kallelse till årsmöte 2015

21 okt

Kallelse till årsmöte 2015

Tid:Den 21 november kl. 14:00(..) OBS! Ny tid jmf m föregående år

Mat till självkostnadspris kommer att serveras! Anmälan sker via denna länk.

Plats: Blekingska nationen

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande att mötet är stadgeenligt utlyst
§ 3.    Val av mötesordförande
§ 4.    Val av mötessekreterare
§ 5.    Val av justeringsperson
§ 6.    Fastställande av dagordning
§ 7.    Föregående mötes protokoll
§ 8.    Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
§ 9.    Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 10. Inkomna motioner och framställningar av styrelsen
§ 11. Val
§ 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2016
§ 13. Information från Blekingska Nationens kuratel
§ 14. Övriga ärenden
§ 15. Mötets avslutande

Välkomna!

Övriga handlingar finns HÄR