Kallelse till Årsmöte 2017

30 okt

Tid: Den 25 november kl. 14:30(..)

Mat och drycker till självkostnadspris kommer att serveras!

Anmälan sker HÄR!

Plats: Övre Athen, andra våningen, AF-borgen. OBS! Notera Platsen!

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande att mötet är stadgeenligt utlyst
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av justeringsperson
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Föregående mötes protokoll
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
§ 9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 10. Inkomna motioner och framställningar av styrelsen
§ 11. Valärenden

a) Ordförande i föreningen

b) Övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter för dessa

c) Revisorer

d) Valberedning

§ 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2017

§ 13. Information från Blekingska Nationens kuratel

§ 14. Övriga ärenden 

§ 15. Mötets avslutande

Välkomna!