Kallelse till årsmöte 2016

24 okt

 

Tid: Den 19 november kl. 14:00

Mat till självkostnadspris kommer att serveras!
Anmälan sker HÄR

Plats: Blekingska nationen

Förslag till föredragningslista
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande att mötet är stadgeenligt utlyst
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av justeringsperson
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Föregående mötes protokoll
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
§ 9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 10. Inkomna motioner och framställningar av styrelsen
§ 11. Val av Styrelse nästkommande mandatperiod
§ 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2016
§ 13. Information från Blekingska Nationens kuratel
§ 14. Övriga ärenden
§ 15. Mötets avslutande
Välkomna!